Praca dyplomowa

Praca dyplomowa MBA jest opracowana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora.

6 miesięcy przed zakończeniem przez studenta studiów należy napisać podanie do Kierownika Studiów z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie pracy dyplomowej.

Praca podlega recenzjom oraz stanowi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu dyplomowego. Recenzentami pracy są:

 • promotor,
 • jeden recenzent spoza Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prace dyplomowe MBA podlegają ocenie systemem „Plagiat”.

Problematyka pracy dyplomowej musi pokrywać się ze specyfiką studiów MBA. Preferowane jest, aby praca związana była również z zawodem wykonywanym przez studenta.

Praca dyplomowa może mieć charakter:

 1. badawczy, np. wykrywanie zależności ekonomicznych w przedsiębiorstwie, badania empiryczne oparte na aktualnie zebranych danych;
 2. projektowy, np. wykrywanie  nowych  rozwiązań  praktycznych,  projekt  wdrożeniowy, projekcja ekonomiczno-finansowa.

Praca dyplomowa powinna mieć objętość od 40 do 60 stron. Praca nie może liczyć mniej niż trzy rozdziały (nie licząc wstępu i zakończenia). Należy zachować objętościowe proporcje między kolejnymi rozdziałami.

Tekst pracy dyplomowej musi być spójny merytorycznie. Kolejne opisywane zagadnienia lub wątki powinny wyraźnie wiązać się ze sobą.

Pracę dyplomową należy złożyć w Sekretariacie Studiów Podyplomowych MBA na co najmniej tydzień przed wyznaczonym terminem obrony. Praca powinna być wydrukowana jednostronnie, klejona i oprawiona w twardej oprawie (na oprawie muszą znajdować się: imię i nazwisko autora, tytuł pracy dyplomowej, numer edycji oraz rok, w którym następuje obrona).

Oprawę pracy dyplomowej z tłoczeniami na okładce i grzbiecie wykonuje Mail Boxes Etc. aleja Bohaterów Warszawy 11B, tel. 91 820 35 10

Praca składana do Sekretariatu powinna zawierać podpisy na oświadczeniach.

Obrona pracy dyplomowej MBA

Warunkiem przystąpienia do obrony pracy dyplomowej jest:

 1. uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich modułów realizowanych na MBA US.
 2. uiszczenie wszystkich opłat za podyplomowe studia MBA US.
 3. złożenie egzemplarza pracy dyplomowej, jednego w formie tradycyjne w Sekretariacie Studiów Podyplomowych MBA oraz drugiego  w formie elektronicznej w celu sprawdzenia pracy przez system antyplagiatowy.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być złożone nie później niż 14 dni przed obroną.

Niezłożenie w/w. dokumentów skutkuje niemożliwością przystąpienia do obrony pracy dyplomowej.

Egzamin dyplomowy winien odbyć się nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.

Pytania obowiązujące na egzaminie dyplomowym dotyczą bezpośrednio tematyki pracy napisanej przez studenta MBA. Podczas obrony studentowi zadawane są trzy pytania główne: jedno od promotora pracy, jedno od recenzenta pracy oraz jedno od trzeciego członka komisji egzaminacyjnej.

Biblioteka Kampus Mickiewicza

Każdy słuchacz podyplomowych studiów MBA ma możliwość skorzystania z Biblioteki Kampusowej Mickiewicza US.

Korzyści płynące z posiadania konta w Bibliotece Kampusowej Mickiewicza EFZ: 

 • możliwość wypożyczania książek, 
 • możliwość wskazania do zakupu potrzebnych do studiowania publikacji, 
 • dostęp do baz danych z domowego komputera min.: CEEOL, CEIC, EBSCO, EMIS, ELSEVIER, JSTOR, PROQUEST, WEB OF SCIENCE, 
 • dostęp w Czytelni do cyfrowych wydań dzienników: brytyjski The Times, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, 
 • dostęp w Czytelni do szerokiej gamy tygodników opinii: Do Rzeczy, Najwyższy Czas, Newsweek, Polityka, Przegląd, Sieci, Tygodnik Solidarność, Tygodnik Powszechny, 
 • dostęp do dzienników zawierających treści ekonomiczne: Parkiet, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, 
 • dostęp do najnowszych wydań fachowych czasopism: Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Forbes, HR Business Partner, HR Personel i Zarządzanie, ICAN Management Review, MIT Sloan Management Review, My Company i wiele innych,
 • możliwość zamówienia skanów wskazanych artykułów lub rozdziałów książek, 
 • wyszukiwanie na życzenie czytelnika publikacji niezbędnych do napisania pracy zaliczeniowej, dyplomowej, magisterskiej itp. (w książkach, czasopismach, bazach danych) na wskazany temat, 
 •  możliwość wypicia kawy w zaciszu biblioteki 😊

Więcej informacji o bibliotece Kampusowej Mickiewicza znajdą Państwo na stronie internetowej biblioteki.

 

Dla słuchaczy MBA funkcjonuje specjalnie dedykowana skrzynka pocztowa pod adresem e-mail: biblioteka.mba@usz.edu.pl, na którą należy kierować wszystkie prośby i pytania związane z korzystaniem zasobów bibliotecznych, baz danych itp.