Praca dyplomowa

Praca dyplomowa MBA jest opracowana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora.

Praca podlega recenzjom oraz stanowi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu dyplomowego. Recenzentami pracy są:

  • promotor,
  • jeden recenzent spoza Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wybrane prace dyplomowe MBA podlegają ocenie systemem „Plagiat”.

Problematyka pracy dyplomowej musi pokrywać się ze specyfiką studiów MBA. Preferowane jest, aby praca związana była również z zawodem wykonywanym przez studenta.

Praca dyplomowa może mieć charakter:

  1. badawczy, np. wykrywanie zależności ekonomicznych w przedsiębiorstwie, badania empiryczne oparte na aktualnie zebranych danych;
  2. projektowy, np. wykrywanie  nowych  rozwiązań  praktycznych,  projekt  wdrożeniowy, projekcja ekonomiczno-finansowa.

Praca dyplomowa powinna mieć objętość od 40 do 60 stron. Praca nie może liczyć mniej niż trzy rozdziały (nie licząc wstępu i zakończenia). Należy zachować objętościowe proporcje między kolejnymi rozdziałami.

Tekst pracy dyplomowej musi być spójny merytorycznie. Kolejne opisywane zagadnienia lub wątki powinny wyraźnie wiązać się ze sobą.

Pracę dyplomową należy złożyć w Sekretariacie Studiów Podyplomowych MBA na co najmniej tydzień przed wyznaczonym terminem obrony. Praca powinna być wydrukowana dwustronnie, klejona i oprawiona w twardej oprawie (na oprawie muszą znajdować się: imię i nazwisko autora, tytuł pracy dyplomowej, numer edycji oraz rok, w którym następuje obrona).

Oprawę pracy dyplomowej z tłoczeniami na okładce o grzbiecie wykonuje Mail Boxes Etc. aleja Bohaterów Warszawy 11B, tel. 91 820 35 10

Praca składana do Sekretariatu powinna zawierać podpisy na oświadczeniach.

Obrona pracy dyplomowej MBA

Warunkiem przystąpienia do obrony pracy dyplomowej jest:

  1. uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich modułów realizowanych na MBA US.
  2. uiszczenie wszystkich opłat za podyplomowe studia MBA US.
  3. złożenie egzemplarza pracy dyplomowej, jednego w formie tradycyjnej (druk dwustronny) w Sekretariacie Studiów Podyplomowych MBA oraz drugiego  w formie elektronicznej na płycie CD w celu sprawdzenia pracy przez system antyplagiatowy.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być złożone nie później niż 14 dni przed obroną.

Niezłożenie w/w. dokumentów skutkuje niemożliwością przystąpienia do obrony pracy dyplomowej.

Egzamin dyplomowy winien odbyć się nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.

Pytania obowiązujące na egzaminie dyplomowym dotyczą bezpośrednio tematyki pracy napisanej przez studenta MBA. Podczas obrony studentowi zadawane są trzy pytania główne: jedno od promotora pracy, jedno od recenzenta pracy oraz jedno od trzeciego członka komisji egzaminacyjnej.

Biblioteka MBA US

Każdy słuchacz podyplomowych studiów MBA ma możliwość skorzystania z Biblioteki MBA US. Biblioteka wyposażona jest w książki podzielone zgodnie z modułami realizowanymi na studiach MBA.

Ponadto, każdy słuchacz MBA ma także możliwość skorzystania z zasobów bibliotecznych Biblioteki Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US. Więcej informacji o bibliotece Kampusowej Mickiewicza znajdą Państwo na stronie internetowej biblioteki.

Materiały dla studentów

Controlling i rachunkowość zarządcza

Ekonomika biznesu

Gry strategiczne

Marketing

Metody ilościowe w ekonomii

Prawo gospodarcze

Business intelligence

Zachowania organizacyjne

Zarządzanie finansami

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie projektami

Zarządzanie zasobami ludzkimi