prof. dr hab. Dariusz Zarzecki

Kierownik studiów podyplomowych MBA

Ekonomika biznesu

dr Marek Zwolankowski (Uniwersytet Szczeciński)

Lider modułu Ekonomika biznesu na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: marek.zwolankowski@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe: metodologia nauk ekonomicznych, polityka monetarna banku centralnego, analiza porównawcza systemów finansowych, dynamika współczesnych rynków finansowych, formy i skutki asymetrii informacji w zjawiskach finansowych.

Zarządzanie projektami

mgr inż. Dariusz Weber (praktyk)

Lider modułu zarządzanie projektami na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: dweber@primeberg.com, + 48 570 966 977

Zainteresowania naukowe: zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie projektami

Pan Dariusz Weber ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży produkcyjnej. Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu. Reorganizował struktury oraz doskonalił procesy w wielu obszarach działalności przedsiębiorstw, m.in. w zakupach, logistyce, utrzymaniu ruchu, produkcji, kontroli jakości. Ekspert w zakresie zarządzania projektami przemysłowymi, współtwórca metodyki Industrial Project Management (IPM). Posiada wiedzę z zakresu takich metodologii, jak: Lean Manufacturing, Six Sigma, TQM. Zbudował nowoczesną strukturę przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie utrzymania ruchu i obsługi technicznej. Wdrażał procedury efektywnego utrzymania ruchu przy wykorzystaniu różnych metodologii i strategii, między innymi: RCM (Reliability Centered Maintenance), CBM (Condition Based Maintenance), TPM (Total Productive Maintenance). Posiada doświadczenie w wykorzystywaniu wielu narzędzi, m.in. FMEA, FMECA, PMS (Performance Measurement System), 5S, Autonomous Maintenance, KANBAN, Kaizen.

Koordynował wiele projektów i usług o charakterze technicznym realizowanych m.in. w Polsce, Niemczech, Francji. Ekspert w dziedzinie procesów zakupowych, gospodarki materiałowej i logistyki magazynowej. Uczestniczył we wdrożeniach systemu klasy ERP, m. in. przyjmował funkcje użytkownika kluczowego w zakresie modułu MM (Materials Management) podczas implementacji oprogramowania SAP w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Jako Dyrektor Generalny zakładu produkcyjnego organizował dział inwestycji odpowiedzialny za rozbudowę zakładu. Realizuje funkcje wsparcia i doradztwa w samej inicjacji i wstępnej organizacji projektów, jak również częściowego bądź kompleksowego zarządzania na zasadzie Interim Management. W ramach Interim Management przyjmuje funkcje m. in. Dyrektora Technicznego, Menedżera Projektów rozbudowy zakładów produkcyjnych oraz Menedżera Projektów optymalizacji obszarów operacyjnych.

Metody ilościowe w ekonomii

prof.  dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)

Lider modułu Metody Ilościowe w Ekonomii na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: waldemar.tarczynski@usz.edu.pl

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński obecnie pełni funkcję Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego (2020 – 2024). Ponadto, jest Członkiem Naukowej Rady Statystycznej GUS (2020 – 2024) oraz Członkiem Associate Editors w Statistics in Transition od 2017 roku.

Zainteresowania naukowe: metody ilościowe na rynku kapitałowym, inżynieria finansowa, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, zarządzanie ryzykiem, metody analizy technicznej na giełdzie papierów wartościowych, metody analizy fundamentalnej na giełdzie papierów wartościowych, metody analizy portfelowej na giełdzie papierów wartościowych, wielowymiarowa analiza porównawcza, metody wyceny wartości przedsiębiorstwa, analiza ekonomiczno-finansowa firmy.

 

 

 

 

dr hab. prof. US Sebastian Majewski (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładowca Metody Ilościowe w Ekonomii na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: sebastian.majewski@usz.edu.pl

Specjalista z zakresu rynków finansowych, giełdy papierów wartościowych, finansów behawioralnych oraz finansów sportu. Jego zainteresowania naukowe koncertują się na nowoczesnych metodach inwestowania, znaczeniu psychologii w procesach inwestycyjnych oraz ekonomice sportu. Sebastian Majewski aktualnie jest pracownikiem Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych Instytutu Ekonomii i Finansów US oraz Zastępcą Dyrektora Instytutu Finansów i Ekonomii. Prowadził szkolenia dotyczące budżetu zadaniowego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego wykonywane dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz szkolenia dotyczące budżetu zadaniowego dla Ministerstw i Jednostek Centralnych wykonywane na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odbył 3 staże na Universita degli Studi di Bari we Włoszech. Jest wykładowcą Szkoły Giełdowej w Szczecinie.

 

 

 

dr hab. prof. US Agnieszka Majewska (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładowca modułu Metody Ilościowe w Ekonomii na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: agnieszka.majewska@usz.edu.pl

Specjalista z zakresu rynków finansowych, giełdy papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, inżynierii finansowej oraz ubezpieczeń. Jest pracownikiem Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej zainteresowania naukowe koncertują się na metodach zarządzania ryzykiem, nowoczesnych strategiach inwestycyjnych, wykorzystaniu instrumentów pochodnych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw oraz kapitałem ludzkim.

 

 

 

 

 

dr hab. prof. US Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładowca modułu Metody Ilościowe w Ekonomii na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: malgorzata.tarczynska-luniewska@usz.edu.pl

Pracownik Katedry Statystyki i Ekonometrii w Instytucie Ekonomii i Finansów na Wydziale Ekonomii, Finansów  i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują metody ilościowe na rynku kapitałowym, rynki kapitałowe, analizę fundamentalną, analizę portfelową, teorie dywersyfikacji ryzyka, statystyczne analizy danych, instrumenty pochodne, analizę ekonomiczno-finansową z wykorzystaniem metod ilościowych, a także ekonometrię i statystykę.

 

 

 

 

dr hab. prof. US Jacek Batóg (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładowca modułu Metody Ilościowe w Ekonomii na studiach podyplomowych MBA US.

kontakt: jacek.batog@usz.edu.pl

Zainteresowania: Teoretyczne aspekty i praktyczne aplikacje statystyki, ekonometrii i analiz wielowymiarowych ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, rozwoju i wzrostu gospodarczego, konwergencji dochodowej, wydajności pracy, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, strategii rozwoju, oceny koniunktury gospodarczej, zadłużenia publicznego, wspomagania decyzji inwestycyjnych oraz analizy ryzyka kredytowego. 

Marketing

prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz (Uniwersytet Szczeciński)

Lider modułu Marketing na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: ewa.frackiewicz@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe: zarządzanie marketingowe, ICT w marketingu, e-marketing, e-klient, badania marketingowe, badania marketingowe on-line, marketing seniorów, sieciowe powiązania rynkowe

Profesor Ewa Frąckiewicz jest autorką i współautorką ponad 180 publikacji, które ukazały się w ogólnopolskich czasopismach, krajowych i zagranicznych materiałach konferencyjnych oraz siedmiu książek, m.in. Marketingu internetowego i Nowych technologii na rynku srebrnych konsumentów. Otrzymała nagrodę za najlepszy artykuł prezentowany podczas konferencji organizowanej przez University of Manchester, Wlk. Brytania.

10.krotnie realizowała projekty badawcze finansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, Centrum Europejskiego Natolin i UE oraz projekty szkoleniowe i edukacyjne finansowane przez MNiSW i Narodowy Bank Polski. Za pracę w ramach międzynarodowego projektu pt. Sustainable marketing concept and its implementation in selected European markets – identification of international differences otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej (2019). W Polsce był to pierwszy projekt przyznany w konkursie Harmonia w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Profesor Ewa Frąckiewicz jest członkiem kilku polskich stowarzyszeń naukowych, m.in. Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,  Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz międzynarodowych Réseau des Pays du Groupe de Vysegrad z siedzibą w Grenoble i Association internationale des économistes de langue française (AIELF) z siedzibą w Paryżu.

Za szczególne osiągnięcia naukowe 3. krotnie była uhonorowana nagrodą J.M. Rektora US. Otrzymała dyplomy uznania za udział w nowatorskim projekcie Paszport do przedsiębiorczości oraz za organizację Dnia Ekonomisty. Była ekspertem zewnętrznym pierwszego i drugiego etapu Narodowego Programu Foresight Polska 2020 oraz w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego nt. Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa zachodniopomorskiego. W latach 2015-2019 pełniła funkcje eksperta i recenzenta Narodowego Centrum Nauki.

Na zaproszenie Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Biura Analiz Sejmowych wzięła udział w seminarium pt. Pokolenie 50+. Nowe technologie a usługi finansowe. Była także gościem specjalnym podczas ogólnopolskich konferencji naukowych pt. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw z perspektywy koncepcji zasobowej organizowanych przez SGH.

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2013 stworzyła projekt Od Przedszkola do Seniora, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem wśród przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, gimnazjalnej, licealnej, studentów i seniorów. W plebiscycie Złotej Kredy kilkukrotnie otrzymała wyróżnienia w kategorii Przygotowanie merytoryczne oraz Student Friendly.

Zachowania organizacyjne

dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila (Uniwersytet Szczeciński)

Lider modułu Zachowania organizacyjne na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: katarzyna.gadomska-lila@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe: zachowania organizacyjne, kultura organizacyjna, przywództwo, dopasowanie organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi

Profesor Katarzyna Gadomska – Lila jest członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, wykładowcą na studiach podyplomowych oraz doktoranckich. Członek stowarzyszeń naukowych m.in. EURAM, EBES, TNOiK. Ekspert i uczestnik projektów badawczych oraz autorka publikacji naukowych.

dr hab. prof. SGH Agnieszka Wojtczuk-Turek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Lider modułu Zachowania organizacyjne na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: awojtc@sgh.waw.pl

Zainteresowania naukowe: zachowania organizacyjne, kompetencje i postawy w miejscu pracy, przywództwo, zarządzanie kapitałem ludzkim, kreatywność i innowacyjność, psychologia w biznesie, dopasowanie do pracy i organizacji, stres i wypalenie zawodowe.

Profesor Agnieszka Wojtczuk – Turek jest Kierownikiem Instytutu Kapitału Ludzkiego SGH. Zajmuje się prowadzeniem badań naukowych, kierowaniem zespołami badawczymi, przygotowywaniem ekspertyz, opracowywaniem publikacji naukowych, prowadzeniem zajęć dydaktycznych, coaching, mentoring, tutoring.

Controlling i rachunkowość zarządcza

prof. dr hab. Wanda Skoczylas (Uniwersytet Szczeciński)

Lider modułu Controlling i rachunkowość zarządcza na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: wanda.skoczylas@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe: analiza ekonomiczna, analiza finansowa, controlling, mierzenie i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, ekonomika sektora publicznego.

prof. dr hab.  Waldemar Gos (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładowca modułu Controlling i rachunkowość zarządcza na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: waldemar.gos@usz.edu.pl, (91) 444 19 70

Zainteresowania naukowe: rachunek przepływów pieniężnych, rola pomiaru i wyceny w rachunkowości, jednostkowe sprawozdanie finansowe, rachunkowość zarządcza, pomiar dokonań jednostek gospodarczych, rola sprawozdawczości finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wycena księgowa i rynkowa przedsiębiorstwa, audyt wewnętrzny, finansowanie szkolnictwa wyższego, zarządzanie i pomiar dokonań uczelni

Profesor Waldemar Gos jest Kierownikiem Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2012 roku pełni także funkcję prorektora ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2018 roku jest członkiem zespołu MNSiW w sprawie algorytmu subwencyjnego dla uczelni.

Profesor Gos prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych i podyplomowych z zakresu rachunkowości, zarządzania biznesem i nieruchomościami. Jest również wykładowcą na kursach i szkoleniach dla księgowych, głównych księgowych, kandydatów na biegłych rewidentów. W swoim dorobku naukowym ma ponad 250 publikacji – jest autorem wielu monografii, rozpraw i podręczników oraz 200 artykułów i referatów.

Obok działalności naukowej i dydaktycznej aktywnie uczestniczy w praktyce gospodarczej – przygotowuje plany kont, opracowuje instrukcje kosztowe, określa zasady kalkulacji kosztów i stosowania rachunkowości opracował m.in. zasady budżetowania kosztów dla takich podmiotów, jak Bumar – Hydroma Szczecin, CPN oddział Szczecin, Szczecińska Wytwórnia Wódek, Augusto. Współpracuje z praktykami gospodarczymi jako konsultant rozwiązań ewidencyjno-księgowych.

prof. Henry Palowski (Manchester Metropolitan University)

Wykładowca modułu Controlling i rachunkowość zarządcza na studiach podyplomowych MBA US.

Wykładowca z Manchester Metropolitan University Business School (MMUBS). Prowadzi gościnnie zajęcia na wielu zagranicznych uczelniach w tym: Institute of Chartered Accountants (CAEW), University of Portsmouth MBA, Prague International Business School, University of Warwick Business School oraz na Studium Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest członkiem m.in.: The Institute for Learning & Teaching in Higher Education (ILT). Obszarami jego zainteresowań oraz prac badawczych są: teoria kosztów, studia przypadków z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i zarządzanie strategiczne, e-learning oraz filozofia języka i jej związki z zarządzaniem i biznesem.

dr Przemysław Mućko (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładowca modułu Controlling i rachunkowość zarządcza na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: przemyslaw.mucko@usz.edu.pl

 

 

dr hab. Andrzej Niemiec (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) 

Wykładowca modułu Controlling i rachunkowość zarządcza na studiach podyplomowych MBA US. 

Kontakt: andrzej.niemiec@gmail.com

Zainteresowania naukowe: pomiar i zarządzanie dokonaniami, analiza finansowa, analiza strategiczna, projektowanie i wdrażanie strategii, controlling.

Doktor habilitowany Andrzej Niemiec zajmuje się działalnością doradczą w zakresie tworzenia strategii i pomiaru i zarządzania osiągnięciami jak np. Balanced Scorecard.

Zarządzanie strategiczne

prof. dr hab. Jan Jeżak (Uniwersytet Łódzki)

Lider modułu Zarządzanie Strategiczne na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: jan.jezak@uni.lodz.pl

Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. Znany ekspert w dziedzinie strategii przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego. Autor bądź współautor ponad 255 publikacji, w tym 7 książek oraz 33 prac projektowych. Jest także autorem wielu znaczących publikacji zamieszczonych w liczących się wydawnictwach i czasopismach zagranicznych.

Odbył wiele staży zagranicznych (uniwersytety amerykańskie, brytyjskie oraz niemieckie). Wykładał na uniwersytetach w Pittsburghu, Chicago oraz Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Był jednym z inicjatorów utworzenia Wydziału Zarządzania UŁ (1994) i jego pierwszym prodziekanem ds. naukowych i współpracy z zagranicą. Miał ogromny wkład w nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Maryland, wspólnie z którym na Wydziale Zarządzania UŁ utworzono Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center), oferujące między innymi studia Executive MBA.

Członek Euro-Asia Management Studies Association (EMSA) oraz Congress of Political Economists (COPE) International.

dr hab. prof. UŁ Zbigniew Matyjas (Uniwersytet Łódzki)

Wykładowca z modułu Zarządzanie strategiczne na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: zbigniew.matyjas@uni.lodz.pl

Zainteresowania naukowe: zarządzanie strategiczne, ekonomia sektorowa, metodyka analiz strategicznych, strategie komercjalizacji, nadzór korporacyjny.

Profesor Matyjas jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym Katedry Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Od czerwca 2020 Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. w Łodzi.

W latach 2017-2019 Dyrektor Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) w Warszawie. W 2018 roku p.o. Dyrektora Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

Zasiadał w wielu radach naukowych instytutów badawczych (m.in. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Instytut Włókiennictwa w Łodzi, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach).

Odbył szereg szkoleń i staży międzynarodowych oraz krajowych (m.in. University of Maryland, USA; University of Texas at Austin, USA; Ruhr Universitaet Bochum, Niemcy; Tata Interactive Systems, Tybinga, Niemcy).

Uczestniczył w kilku projektach badawczych, w tym międzynarodowych, jako kierownik lub wykonawca (finansowanych m.in. przez NCN, EC – H2020).

Doświadczony doradca i trener w zakresie budowania i wdrażania strategii firmy, analiz strategicznych, implementacji Strategicznej Karty Wyników oraz planowania scenariuszowego.

Jest autorem bądź współautorem przeszło osiemdziesięciu publikacji, głównie z zakresu formułowania i wdrażania strategii przedsiębiorstw, w tym książki „Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorze – podejście dynamiczne” opublikowanej w Wydawnictwie UŁ w 2013r.

prof. Henry Palowski (Manchester Metropolitan University)

Wykładowca z modułu Zarządzanie strategiczne na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: –

Wykładowca z Manchester Metropolitan University Business School (MMUBS). Prowadzi gościnnie zajęcia na wielu zagranicznych uczelniach w tym: Institute of Chartered Accountants (CAEW), University of Portsmouth MBA, Prague International Business School, University of Warwick Business School oraz na Studium Master of Business Administartion Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest członkiem m.in.: The Institute for Learning & Teaching in Higher Education (ILT). Obszarami jego zainteresowań oraz prac badawczych są: teoria kosztów, studia przypadków z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i zarządzanie startegiczne, e-learning oraz filozofia języka i jej związki z zarządzaniem i biznesem.

Zarządzanie finansami

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki (Uniwersytet Szczeciński)

Lider modułu Zarządzanie finansami na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: dariusz.zarzecki@usz.edu.pl

Kierownik studiów podyplomowych Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi zajęcia z analizy finansowej, oceny efektywności inwestycji, finansów przedsiębiorstw, planowania finansowego, fuzji i przejęć, zarządzania finansami. Autor ponad 100 publikacji, w tym kilku pozycji książkowych oraz opracowań prezentowanych na kongresach międzynarodowych. Wykładowca na licznych kursach i konferencjach. Zdobywca wielu międzynarodowych i krajowych wyróżnień m.in.: I Nagroda Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Prace Doktorskie w Dziedzinie Pracy, Płac i Ubezpieczeń społecznych w 1990 roku, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za książkę pt. ”Metody wyceny przedsiębiorstw” w 2000 roku.

Był konsultantem w kilku znanych firmach doradczych m.in.: Prokon, Deloitte & Touche, Polsteam Consulting. Uczestniczył w prywatyzacji wielu przedsiębiorstw z regionu Pomorza Zachodniego. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń m.in.: Rady Nadzorczej PRC Dragmor S.A., European Accounting Association, IAI SA, Rady Programowej ”International Quarterly Journal of Finance”, Rady Programowej miesięcznika ”Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, Zarządu Stowarzyszenia Ewaluatorów Projektów Europejskich, Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Szczecina, przewodniczący Zespołu Ekspercko-Redakcyjnego opracowującego strategię rozwoju Szczecina. Prowadzi firmę doradztwa ekonomicznego zajmującą się wyceną i zarządzaniem wartością przedsiębiorstw, oceną efektywności inwestycji, analizą finansową, zarządzaniem strategicznym, rynkiem kapitałowym, bankowością korporacyjną i funduszami UE. Jest biegłym sądowym z zakresu wyceny przedsiębiorstw, organizacji i zarządzania przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Przewodniczący Rady Programowej konferencji „Zarządzanie finansami” (Uniwersytet Szczeciński) oraz przewodniczący Kapituły Nagrody BETA (za szczególne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami). Prezes Zarządu Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów MBA. Członek Kapituły Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego Business Club Szczecin.

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładowca modułu Zarządzanie finansami na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: waldemar.tarczynski@usz.edu.pl

Prowadzi zajęcia z obszarów: wykorzystanie metod ilościowych na rynku kapitałowym; analiza techniczna, fundamentalna, portfelowa; inżynieria finansowa oraz wykorzystanie instrumentów pochodnych na polskim rynku kapitałowym, zastosowanie metod ilościowych na rynku kapitałowym, analiza opłacalności projektów inwestycji w papiery wartościowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wyceny i ekspertyzy związane z przekształceniami własnościowymi w Polsce. Najważniejsze funkcje pełnione przez prof. Waldemara Tarczyńskiego: JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, członek International Atlantic Economic Society, członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN; Komitetu o Finansach PAN, Komitetu Prognoz Polska 2000, Naukowej Rady Statystycznej GUS, Rady Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych. Sekretarz Generalny Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego; członek Rady Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych. Opublikował wiele artykułów polskich jak i zagranicznych oraz jest autorem książek i materiałów dydaktycznych. W 1997 roku otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za pracę habilitacyjną, w 1998 roku II Nagrodę PTE w konkursie na najlepszy podręcznik z zakresu ekonomii (Rynki kapitałowe), a w 2005 Nagrodę Ministra (Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym wsp. M.Łuniewska).

dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładowca modułu Zarządzanie finansami na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: tomasz.wisniewski@usz.edu.pl

Kierownik studiów podyplomowych Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego III, IV, V, VII, IX i XI edycji. Prowadzi zajęcia z oceny efektywności inwestycji, finansów przedsiębiorstw, planowania finansowego, wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w projektach Phare Tempus, Phare Access MD 2000, PAOW komponent B1 w różnych rolach (inicjator projektu, kierownik, członek zespołu, wykładowca, moderator). Członek wielu organizacji i stowarzyszeń: Rady Programowej Studium MBA, Rady Programowej konferencji REGION, Rady Programowej konferencji Zarządzanie Finansami, Stowarzyszenia Absolwentów MBA US w Szczecinie, Stowarzyszenia Ewaluatorów Projektów w Szczecinie, European Accounting Association w Brukseli.

 

 

 

dr hab. prof US Katarzyna Byrka-Kita (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładowca modułu Zarządzanie finansami na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: katarzyna.byrka-kita@usz.edu.pl

Profesor Katarzyna Byrka-Kita jest autorką 50 ekspertyz z zakresu finansów przedsiębiorstw. Odbyła staże na Athens University of Economics and Business Science, University of Leicester, w Szkole Biznesu w Lizbonie (INDEG/ISCTE – Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial) oraz w Central European University. Stypendystka Fundacji im. Stefana Batorego. Należy do następujących organizacji zawodowych: Multinational Finance Society, Society for the Study of Emerging Markets, European Financial Management Association.

Regularnie recenzuje artykuły dla takich periodyków naukowych jak: International Review of Financial Analysis, Journal of Banking and Financial Economics, Journal of Banking and Financial Economics, Bulletin of Economic Research, Multinational Finance Journal, Eastern European Economics, Emerging Markets Finance and Trade.

Była kierownikiem i głównym wykonawcą kilku projektów finansowanych ze środków Narodowego centrum Nauki. Autorka kilu monografii naukowych oraz ponad 150 artykułów naukowych.

Jakub Lasota (praktyk)

Wykładowca modułu Zarządzanie Finansami na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: jakub@qvistorp.com

Specjalizuje się w cyfryzacji specjalistycznych procesów biznesowych oraz metodyce podejmowania decyzji inwestycyjnych związanych z projektami rozwojowymi w tym B+R+I w dużych przedsiębiorstwach. Otwarty i elastyczny profesjonalista o wysokich umiejętnościach analitycznego i strategicznego myślenia. Posiada interdyscyplinarne wykształcenie i doświadczenie (finanse przedsiębiorstw, bankowość, IT, zarządzanie). Ceniony za umiejętności zarządzania projektami i nieszablonowe podejście do opracowywania rozwiązań. Ma doświadczenie w obszarach IT i corporate finance zdobyte w instytucjach finansowych i firmach konsultingowych. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych z zakresu: projektowania i implementacji IT w przedsiębiorstwach, analizy strategicznej, wyceny przedsiębiorstw, transakcji kapitałowych, montażu finansowego, oferty prywatnej i alternatywnego rynku. Pracował dla najbardziej wymagających polskich i zagranicznych przedsiębiorstw blue-chip.

Wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu organizacji i wyceny przedsiębiorstw przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Certyfikowany Doradca Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW S.A. (Certyfikat GPW nr 153). W latach 2006-2007 analityk w BRE Banku S.A. W latach 2007-2008 analityk w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (Korporacja Polskie Stocznie S.A.). W latach 2014 – 2017 Członek Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE. Członek Rady Nadzorczej spółki publicznej GREMPCO S.A. (notowana na GPW S.A.), od 2012 r. Członek Rady Nadzorczej akredytowanego przez PCA laboratorium badań ogniowych GRYFITLAB Sp. z o.o., od 2016 r. Wiceprezes Zarządu QVISTORP S.A. Od 2018 r. Członek Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

mgr Małgorzata Głębocka-Szurko (praktyk)

Kontakt: mglebockaszurko@gmail.com

Lider modułu Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach podyplomowych MBA.

Absolutny praktyk tego, czego naucza.
Od ponad 20 lat dzieli się swoją pasją do HR-u, pracując na stanowisku dyrektora personalnego, zarówno w spółkach polskich, jak i międzynarodowych korporacjach. Ostatnio pracowała na stanowisku HR Group Director OSG w Polsce, Bułgarii, Rosji, Białorusi, Kazachstanie i Armenii.
Jako Korporacyjny Dyrektor Personalny przez 5 lat zarządzała międzynarodowymi zespołami – 40 osób z krajów takich jak: Chiny, Dania, Wietnam, Holandia, Norwegia, USA i Polska.
Uczestniczyła i była odpowiedzialna za zasoby ludzkie w procesach transferu linii produkcyjnych do/z Polski, Holandii, Danii, Chin i Wietnamu.
Specjalizuje się w zarządzaniu projektami typu „Green-field”.
Podczas pracy na stanowisku Korporacyjnego Dyrektora Personalnego opracowywała i była odpowiedzialna za wdrożenie międzynarodowych programów szkoleniowych. Szczególnie bliskie jej sercu są zagadnienia związane z projektami międzykulturowymi oraz przywództwem.
Od lat zakochana jest w filozofii Lean Manufacturing. Wiedzę w tym zakresie zdobywała w fabrykach Ferrari, Lamborghini, Ducati, Porsche, Whirlpool, Philips. Kilkukrotnie współuczestniczyła przy wdrożeniu Lean-u w organizacjach, w których pracowała.
Prowadzi warsztaty Lider Kaizen, podczas których pokazuje jak „szczupło zarządzać” nie tylko w obszarze produkcji.
Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Dyrektor Personalny roku 2004. Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kadrami (2006-2010). Obecnie członek Rady Programowej Stowarzyszenia. Członek Rady Programowej miesięcznika „Personel i Zarządzanie”.
Trener, coach, doradca HR, ale przede wszystkim entuzjastka swojej pracy.

dr Barbara Czerniachowicz

Kontakt: barbara.czerniachowicz@usz.edu.pl, 91 444 3181

Działalność doradcza:

– 2014 do dzisiaj – PwC Advisory Sp. z o.o. Sp. k. , ekspert/doradca.

– 2014-2015 – Konsorcjum F5 Konsulting Sp. z o.o., konsultant, doradca.

-2014-2016 M4 Management Polska Sp. z o.o., konsultant, doradca.

Doradztwo dla Jednostek Administracji Publicznej: Urzędów Wojewódzkich w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach i w Zielonej Górze, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim.

Projekty:

2021-2023 H2EBuffer

2020-2021 “Modernisation of the national data – information infrastructure – Statistics Poland” PwC Advisory Sp. z o.o. Sp. k.

2018-2019 „Skuteczne standardy nadzoru” PwC Advisory Sp. z o.o. Sp. k. dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2014-2015 „Praktyczne kształcenie kompetencji ICT na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, członek zespołu.

Projekty międzynarodowe:

2017-2021 Personalized Engineering Education in Southern Africa (PEESA III).

2017-2020 Euro-African Network of Excellence for Entrepreneurship and Innovation.

2018 MP POLSKIE KLASTRY Sp. z o.o.

Business intelligence

dr hab. prof. US Jacek Cypryjański (Uniwersytet Szczeciński)

Lider modułu Businees inteligence na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: jacek.cypryjanski@usz.edu.pl, 91 444 19 10

Zainteresowania naukowe: informatyka ekonomiczna, analityka danych, business intelligence, analiza decyzji, ekonomia eksperymentalna

Wykładowca z obszaru informatyki ekonomicznej na Uniwersytecie Szczecińskim. Kierowniki wykonawca w projektach badawczych finansowanych przez KBN. Członek komisji koordynacji projektu TEMPUS (1995-1998). Kierownik dwóch projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych. Stypendia zagraniczne: Chalmers University of Technology, Göteborg, Szwecja, Carleton University, School of Business, Ottawa, Kanada.

Autor i współautor łącznie ponad 70 publikacji, w tym wydanego przez PWN w 2016 r. podręcznika „Excel dla menedżera. Casebook”, wyróżnionego w konkursie na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2016 roku organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Obok działalności naukowej i dydaktycznej aktywnie uczestniczy w praktyce gospodarczej jako konsultant w zakresie analizy danych i rozwiązań business intelligence.

Gry strategiczne

dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski (Uniwersytet Szczeciński)

Lider modułu Gry strategiczne na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: tomasz.wisniewski@usz.edu.pl

Wykładowca na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim, a także Kierownik  MBA Uniwersytetu Szczecińskiego III, IV, V, VII, IX i XI edycji. Prowadzi zajęcia z oceny efektywności inwestycji, finansów przedsiębiorstw, planowania finansowego, wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w projektach Phare Tempus, Phare Access MD 2000, PAOW komponent B1 w różnych rolach (inicjator projektu, kierownik, członek zespołu, wykładowca, moderator). Członek wielu organizacji i stowarzyszeń: Rady Programowej  MBA, Rady Programowej konferencji Zarządzanie Finansami, Stowarzyszenia Absolwentów MBA US w Szczecinie, Stowarzyszenia Ewaluatorów Projektów w Szczecinie, European Accounting Association w Brukseli.

 

 

 

dr hab. prof. US Katarzyna Byrka-Kita (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładowca modułu Gry strategiczne na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: katarzyna.byrka-kita@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe: finanse przedsiębiorstw, nadzór korporacyjny, wycena.

Profesor Katarzyna Byrka – Kita jest autorką 50 ekspertyz z zakresu finansów przedsiębiorstw. Odbyła staże na Athens University of Economics and Business Science, University of Leicester, w Szkole Biznesu w Lizbonie (INDEG/ISCTE – Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial) oraz w Central European University. Stypendystka Fundacji im. Stefana Batorego. Należy do następujących organizacji zawodowych: Multinational Finance Society, Society for the Study of Emerging Markets, European Financial Management Association. Regularnie recenzuje artykuły dla takich periodyków naukowych jak: International Review of Financial Analysis, Journal of Banking and Financial Economics, Bulletin of Economic Research, Multinational Finance Journal, Eastern European Economics, Emerging Markets Finance and Trade.

Była kierownikiem i głównym wykonawcą kilku projektów finansowanych ze środków Narodowego centrum Nauki. Autorka kilku monografii naukowych oraz ponad 150 artykułów naukowych.

Prawo gospodarcze

dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz (Uniwersytet Szczeciński)

Lider modułu Prawo gospodarcze na studiach podyplomowych MBA US.

Kontakt: zbigniew.kuniewicz@usz.edu.pl

Pracownik Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest autorem blisko 90 publikacji z dziedziny prawa cywilnego i handlowego, w tym około 40 komentarzy do orzeczeń Sądu Najwyższego. W swoich publikacjach podejmuje problematykę funkcjonowania przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii reprezentacji, a także problematykę czynności prawnych, zagadnienia członkostwa w organach osób prawnych, okazjonalnie porusza także kwestie: czynności notarialnych, statusu urządzeń przesyłowych czy też kompetencji do składania wniosków wieczystoksięgowych. Jest autorem prac tj. Reprezentacyjna funkcja zarządu spółki kapitałowej i Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników spółki kapitałowej oraz współautorem (razem z prof. zw. dr hab. Bronisławem Ziemianinem) podręcznika Prawo cywilne – część ogólna. Uczestniczył w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach. Przez wiele lat był opiekunem Studenckiej Poradni Prawnej.