Ekonomika biznesu

Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy studiów MBA z ekonomicznymi podstawami funkcjonowania gospodarki, firm i konsumenta. W skład modułu wchodzą następujące jednostki tematyczne:

 • Determinanty krótkookresowego wzrostu gospodarczego
 • Prognozowanie zmiennych makrootoczenia
 • Analiza wpływu makrootoczenia na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych
 • Polityka fiskalna i monetarna w procesie bieżącego sterowania gospodarką
 • Polityka kursu walutowego w warunkach gospodarki otwartej
 • Inflacja i zatrudnienie
 • Metody analizy makro- i mikrootoczenia

Lider modułu: dr Marek Zwolankowski (Uniwersytet Szczeciński)

Liczba godzin: 14 godzin wykładów

Zarządzanie projektami

Celem modułu jest przedstawienie w sposób kompleksowy nowoczesnego zarządzanie projektami, które jest ukierunkowane na ciągłe doskonalenie umiejętności oraz integrację różnych obszarów działalności PM’a. Podczas tego modułu omówione są wszystkie etapy zarządzania projektami oraz przedstawione są problemy napotykające zespół projektowy. Przeprowadzone są również warsztaty, na których grupa ćwiczy m.in. zarządzanie ryzykiem projektu, zarządzanie wartością wytworzoną oraz zarządzanie zmianą w organizacji.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje:

 • Wprowadzenie – co to jest projekt i proces, jakie są cele projektu, rola menagera projektu, najpopularniejsze metodologie projektowe
 • Inicjacja projektu – cykl życia projektu, zarzadzanie interesariuszami projektu i komunikacją, portfel projektów, struktura celów, karta projektu
 • Budżetowanie projektu – co oznacza dobry budżet projektu, budżet w czasie, metody budżetowania, metody szacowania kosztów
 • Planowanie projektów – co powinien zawierać plan projektu, jak stworzyć plan projektu, dylematy szacowania czasu
 • Zarządzanie ryzykiem projektów – planowanie zarządzania ryzkiem, identyfikacja ryzyka, ilościowa analiza ryzyka, planowanie reakcji na ryzyko, monitorowanie i kontrolowanie ryzyka, narzędzia oceny i szacowania ryzyka
 • Realizacja projektów – co to jest Kick-off projektu, jak rozpocząć realizację, budowanie zespołu, struktury organizacyjne w projektach, zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
 • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie projektami – kontrola i monitoring postępu projektu, w jaki sposób mierzyć postęp projektu, monitorowanie efektywności projektu, KPIs w projektach i w zarządzaniu portfelem projektów, analiza ścieżki krytycznej, crashing w projektach
 • Zamknięcie projektu – czym jest zamknięcie projektu, na co zwrócić uwagę przy zamykaniu projektu, formalne zamknięcie projektu, co powinien zawierać raport końcowy.

Lider modułu: mgr Dariusz Weber  (praktyk)

Liczba godzin: 14 godzin laboratoriów

Metody ilościowe w ekonomii

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania narzędzi statystycznych, ekonometrycznych oraz z dziedziny badań operacyjnych w ekonomii biznesu. W module ujęto następujące problemy:

 • Metody analizy struktury, dynamiki i współzależności zjawisk ekonomicznych
 • Czas i przestrzeń w modelowaniu ekonometrycznym
 • Prawidłowości w zakresie struktury, współzależności w czasie i przestrzeni oraz dynamiki w gospodarce
 • Zastosowanie statystycznych pakietów komputerowych w modelowaniu ekonometrycznym
 • Modele prognostyczne
 • Modele decyzyjne
 • Rozwiązywanie zadań decyzyjnych z użyciem komputera

Lider modułu: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładowcy współprowadzący:

 • dr hab. prof. US Sebastian Majewski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof US. Agnieszka Majewska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. US Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska (Uniwersytet Szczeciński)

Liczba godzin: 14 godzin wykładów oraz 6 godzin ćwiczeń

Marketing

Celem modułu jest prezentacja roli współczesnego marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz wyzwań marketingowych jakie pojawiają się we współczesnym otoczeniu przedsiębiorstwa.

W skład zakresu tematycznego modułu wchodzą:

 • Analiza modeli teoretycznych i praktycznych wykorzystywanych do pomocy przy tworzeniu strategii marketingowych
 • Testowanie metod stosowanych w konstruowaniu i wdrażaniu planu marketingowego organizacji
 • Analiza procesów planowania i kontroli w marketingu
 • Zastosowanie macierzy Boston Group, koncepcji cyklu życia produktu, macierzy Ansoffa, siatki General Electric
 • Operacjonalizacja marketing-mixu, rozwinięcie podejścia Pestle, analiza audytu wewnętrznego i zewnętrznego
 • Ocena procesu SOSTAC i STRATIC. Wprowadzenie do strategii Generic i modelu 5 sił jako rozwiązania procesu planowania

Lider modułu: prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładowcy współprowadzący:

 • prof. dr hab. Lechosław Garbarski (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
 • Dolores Greń (praktyk)

Liczba godzin: 14 godzin wykładów oraz 12 godzin ćwiczeń

Zachowania organizacyjne

Celem przedmiotu jest prezentacja zachowań organizacyjnych, metod ich modyfikacji, ukierunkowanie, kształtowanie cech twórczych, ukazanie wpływu grupy pracowniczej i struktury organizacyjnej na zachowania członków organizacji.

W module uwzględniono następujące zagadnienia:

 • Indywidualne zachowania organizacyjne
 • Motywacja i jej rola w modyfikowaniu zachowań organizacyjnych pracowników
 • Proces uczenia się zachowań organizacyjnych
 • Percepcja i jej znaczenie w zachowaniach organizacyjnych
 • Zachowania interpersonalne i grupowe
 • Komunikowanie się interpersonalne w organizacji
 • Organizacja, struktura, proces a zmiany
 • Negocjacje
 • Badanie osobowości: Eysenck (najnowsza metoda stosowana w firmach doradczych i szkoleniowych na zachodzie)

Lider modułu: dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska – Lila (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładowcy współprowadzący:

dr hab. prof. SGH Agnieszka Wojtczuk -Turek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

 

Liczba godzin: 6 godzin wykładów oraz 18 godzin ćwiczeń

Controlling i rachunkowość zarządcza

Celem modułu jest zapoznanie z nowoczesną koncepcją wspierającą zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmiennego i dynamicznego otoczenia. Przedstawienie skrzynki narzędziowej controllera i sposobu wykorzystania zawartych w niej instrumentów w zarządzaniu przedsiębiorstwem zgodnie z przyjętym celem. Ustalenie zasad wprowadzania i organizacji controllingu
w przedsiębiorstwie.
Moduł obejmuje swym zakresem następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do controllingu
 • Sprawozdawczość finansowa i jej interpretacja
 • Rachunek kosztów w controllingu
 • Wybrane instrumenty controllingu i strategicznej oraz operatywnej rachunkowości zarządczej – wartość poznawcza i przydatność praktyczna w świetle wyników badań
 • Analiza opłacalności klienta
 • Budżetowanie działań
 • Strategiczna rachunkowość zarządcza
 • Ocena sytuacji finansowej na podstawie sprawozdania finansowego organizacji
 • Zastosowanie rachunku kosztów w controllingu
 • Rachunkowość zarządcza w decyzjach operacyjnych
 • Konstrukcja systemu pomiaru wyników organizacji

Lider: prof. dr hab. Wanda Skoczylas (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładowcy współprowadzący:

prof. Henry Palowski (Manchester Metropolitan University)
prof. dr hab. Waldemar Gos (Uniwersytet Szczeciński)
dr Andrzej Niemiec (Uniwersytet Szczeciński)
dr Przemysław Mućko (Uniwersytet Szczeciński)

Liczba godzin: 16 godzin wykładów oraz 14 godzin ćwiczeń

Zarządzanie strategiczne

Moduł pełni rolę integrującą oraz syntetyzującą wobec nabywanej wcześniej przez studentów wiedzy funkcjonalnej (marketing, finanse przedsiębiorstwa, zachowania organizacyjne), umożliwiając tym samym potrzebne w praktyce menedżerskie myślenie kategoriami firmy jako całości oraz firmy zorientowanej na wzrost i rozwój. Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami zarządzania strategicznymi oraz rozwój umiejętności myślenia i działania strategicznego w warunkach nasilającej się konkurencji na rynku lokalnym i międzynarodowym.

Zawartość programowa:

 • Rozwój podejścia strategicznego w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem
 • Proces zarządzania strategicznego: wizja, misja, cele strategiczne; poziomy zarządzania strategicznego; procesy formułowania i implementacji strategii)
 • Strategie w praktyce
 • Analiza sektorów i konkurentów: model Portera; punktowa ocena atrakcyjności otoczenia i profil ekonomiczny sektora; analiza grup strategicznych
 • Analiza makrootoczenia przedsiębiorstwa
 • Restrukturyzacja i budowa orientacji strategicznej polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji oraz w obliczu wejścia do Unii Europejskiej
 • Analiza potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa – kreowanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej:  analiza łańcucha wartości, analiza kluczowych czynników sukcesu, koncepcja core competence
 • Strategiczna karta wyników
 • Strategie na poziomie korporacji
 • Zarządzanie strategiczne zorientowane na wzrost wartości dla akcjonariuszy

Lider modułu: prof. dr hab. Jan Jeżak (Uniwersytet Łódzki)

Wykładowcy współprowadzący:

 • dr hab. prof. UŁ Zbigniew Matyjas (Uniwersytet Łódzki)

Liczba godzin: 12 godzin wykładów oraz 12 godzin ćwiczeń

Zarządzanie finansami

Celem przedmiotu jest przyswojenie wiedzy na temat teoretycznych i praktycznych aspektów podejmowania decyzji inwestycyjnych i finansowych w organizacjach gospodarczych. Układ zajęć:

 • Teoria oraz metody wyceny
 • Tworzenie i zarządzanie portfelem papierów wartościowych
 • Finansowanie działalności organizacji gospodarczej w długim oraz krótkim horyzoncie czasu
 • Elementy międzynarodowego zarządzania finansami
 • Analiza i zarządzanie strukturą kapitału oraz koszt kapitału
 • Zastosowanie wskaźników finansowych w analizie standingu firmy oraz tworzeniu planów finansowych
 • Fuzje, alianse i przejęcia strategiczne
 • Analiza i zarządzanie instrumentami finansowymi (w tym instrumentami pochodnymi); tworzenie strategii inwestowania

Lider modułu: prof. dr hab. Dariusz Zarzecki (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładowcy współprowadzący:

 • prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. US Katarzyna Byrka-Kita (Uniwersytet Szczeciński)
 • Jakub Lasota (praktyk)

Liczba godzin: 33 godzin wykładów oraz 15 godziny ćwiczeń

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Celem modułu jest przedstawienie koncepcji systemu zarządzania personelem, zasad funkcjonowania tego systemu a także zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze zarządzania personelem. W programie zajęć uwzględniono:

 • Strategiczne planowanie w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Planowanie niezbędnych zasobów ludzkich
 • Rekrutacja
 • Selekcja
 • Systemy wynagradzania oraz motywowania pracowników
 • Doskonalenia pracownika
 • Wybrane zagadnienia z kodeksu pracy

Lider: mgr Małgorzata Głębocka-Szurko (praktyk)

Wykładowcy współprowadzący:

 • dr Barbara Czerniachowicz (Uniwersytet Szczeciński)

Liczba godzin: 24 godziny warsztatów

Business Intelligence

Celem modułu jest zademonstrowanie z perspektywy kadry zarządzającej firmą zadań systemu informacyjnego we współczesnych firmach oraz możliwości jego zastosowań przy budowie, wdrażaniu i konserwacji. Zawartość przedmiotu:

 • Wprowadzenie do współczesnych systemów informacyjnych (SI)
 • Systemy informacyjne a zarządzanie
 • Ekonomiczne efekty informatyzacji przedsiębiorstw
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Nowoczesne technologie informatyczne wspomagające zarządzanie
 • E-biznes: zastosowania, stan obecny, perspektywy rozwoju

Lider modułu: dr hab. prof. US Jacek Cypryjański (Uniwersytet Szczeciński)

Liczba godzin: 6 godzin wykładów oraz 20 godzin laboratoriów

Gry strategiczne

Celem modułu jest przeprowadzenie treningu polegającego na uczestnictwie w grze symulacyjnej. Wykorzystywany program komputerowy jest grą typu gry kierowniczej. Ocena i obserwowanie rezultatów finansowych uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo, jako efekt zaplanowanych decyzji kierowniczych, pozwala uczestnikom na rywalizowanie z innymi ekipami oraz przybliża głębsze zrozumienie złożonych interakcji różnych decyzji. Zagadnienia decyzyjne obejmują takie problemy jak:

 • Planowanie strategii
 • Marketing
 • Planowanie zdolności produkcyjnych
 • Finanse
 • Strategiczna karta wyników
 • Sprzedaż
 • Analiza wyników finansowych

Lider modułu: dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładowcy współprowadzący:

dr hab. prof. US Katarzyna Byrka-Kita (Uniwersytet Szczeciński)

Liczba godzin: 20 godzin wykładów oraz 20 godzin ćwiczeń

Prawo gospodarcze

Celem modułu jest zapoznanie studentów z instytucjami prawa gospodarczego i ich zastosowaniem w praktyce obrotu gospodarczego.
Na moduł składają się takie tematy, jak:
• Pojęcie i źródła prawa gospodarczego
• Pojęcie działalności gospodarczej i przesłanki tej działalności
• Pojęcie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy; formy organizacyjno-prawne działania przedsiębiorców
• Pojęcie czynności handlowych i umów handlowych
• Pojęcie spółki cywilnej
• Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie spółek osobowych: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej
• Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie spółek kapitałowych: spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością i spółki akcyjnej
• Upadłość przedsiębiorcy
• Przekształcenia przedsiębiorców
• Fundacje i stowarzyszenia
• Ewidencjonowanie i rejestrowanie przedsiębiorców
• Dochodzenie należności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na drodze sądowej
• Występowanie przedsiębiorcy w roli pracodawcy

Lider modułu: dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz (Uniwersytet Szczeciński)

Liczba godzin: 20 godzin wykładów