Master of Business Administration to prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać podstawowe zasady, metody i praktyczne wskazówki umożliwiające profesjonalne zarządzanie organizacjami. Studia te przeznaczone są dla osób pełniących w przedsiębiorstwach kierownicze stanowiska, ale niekoniecznie posiadających wykształcenie ekonomiczne.

Studia podyplomowe Master of Business Administration na Uniwersytecie Szczecińskim to:

  • internacjonalizacja programu – doświadczenia naukowe, dydaktyczne i menedżerskie z różnych krajów i kultur (Anglia, Grecja, Niemcy, Portugalia, Holandia, Szkocja, Irlandia, oraz różne ośrodki akademickie w Polsce),
  • szczególna koncentracja na modułach Zarządzanie Strategiczne i Zarządzanie Finansami,
  • realizacja modułu Gry Strategiczne z wykorzystaniem gry symulacyjnej Marketplace® od Learning Solutions Inc.,
  • szczególnie szerokie odniesienia do praktyki polskiej (wielu wykładowców prowadzi działalność doradczą, ekspercką, sprawuje funkcje w radach nadzorczych lub jest zatrudniona w znanych firmach i instytucjach finansowych),
  • wymiana doświadczeń ze studentami i absolwentami MBA US,
  • kontakty biznesowe.

Możliwość uruchomienia w Szczecinie pierwszych studiów podyplomowych klasy MBA pojawiła się z chwilą, gdy został zaakceptowany Joint European Project przez Komisję Kwalifikacyjną Unii Europejskiej i przyznano na jego realizację fundusze ze środków PHARE w wysokości 301.750 EURO. Został on opracowany w 1995 r. przez pracowników ówczesnego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (dzisiaj Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania) – prof. dra hab. Dariusza Zarzeckiego i dra hab. prof. US Tomasza Wiśniewskiego.

Studia podyplomowe MBA US rozpoczęły się w maju 1998 roku i prowadzone są przez Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W listopadzie 2022 roku uruchomiona została XXXIV edycja MBA US.

Celem Podyplomowych Studiów na MBA jest:

  • Rozwój i doskonalenie umiejętności menedżerskich kadry kierowniczej przy wykorzystaniu doświadczeń i najlepszych programów międzynarodowych w tej dziedzinie,
  • Rozwijanie aktywności menedżerskiej i sprawności działania w warunkach globalizacji biznesu,
  • Rozwijanie umiejętności wykorzystania nowej wiedzy w praktyce zarządzania,
  • Inwestowanie w wiedzę zapewniającą rozwój osobisty i nowe szanse na karierę zawodową.

Studia Podyplomowe MBA US trwają dwa lata. Nauka odbywa się w formie zjazdów weekendowych. W ciągu semestru  planowanych jest przeważnie 10 zjazdów weekendowych po 14 godzin w trakcie trwania zjazdu (zajęcia trwają 8 godzin w sobotę i 6 godzin w niedzielę). Raz w roku, we wrześniu, organizowana jest integracyjna sesja wyjazdowa dla studentów i absolwentów MBA US.

Podczas nauki na Studiach Podyplomowych MBA US student musi otrzymać pozytywną ocenę ze wszystkich 12 modułów programowych oraz obronić pracę dyplomową związaną z  obszarem zainteresowań studenta. Projekt powinien mieć charakter pracy dyplomowej opierającej się na danych lub opisującej rzeczywistą sytuację w firmie studenta. Student powinien wykazać się znajomością i umiejętnością poprawnego zastosowania metod i technik poznanych w trakcie studiów.

Językiem wykładowym Studiów Podyplomowych MBA US jest język polski. Wszystkie zajęcia przeprowadzane przez zagranicznych wykładowców oraz angielskojęzyczne materiały dydaktyczne są tłumaczone na język polski.

Często nauka odbywa się z podziałem na podgrupy, w których studenci opracowują rozwiązania do case studies, oraz prowadzą dyskusje między sobą, jak i z wykładowcami. W zależności od charakteru prezentowanego materiału zajęcia odbywają się w salach wykładowych MBA lub w laboratoriach komputerowych.

Dla studentów MBA dostępne są bazy artykułów naukowych krajowych i zagranicznych dzięki subskrypcji internetowej. Ułatwiają one przygotowywanie modułowych prac zaliczeniowych oraz projektów dyplomowych. Studenci MBA mają także dostęp do podstawowych danych ekonomiczno-finansowych dotyczących gospodarki narodowej, gospodarki innych krajów, danych branżowych oraz szczegółowych danych podmiotów notowanych na giełdzie dzięki dostępowi do serwisu Notorii. Wszyscy studenci MBA US uprawnieni są do korzystania ze zbiorów naukowych biblioteki i czytelni Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (Biblioteki Kampusowej Mickiewicza) mieszczących się w budynku przy ulicy Mickiewicza 64.

Dzięki ścisłej współpracy  MBA US z Manchester Metropolitan University (Wielka Brytania), Cranfield University School of Management (Wielka Brytania), St. John Fisher College Rochester (USA) oraz Leeds Metropolitan University (Wielka Brytania) studenci MBA US mają możliwość zapoznania się z międzynarodową praktyką poruszaną podczas nauki.

Dyplom MBA jest gwarancją tego, że jego właściciel posiada wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnego zarządzania biznesem. Na współczesnym rynku pracy Dyplom MBA stanowi przepustkę umożliwiającą szybkie pokonywanie kolejnych szczebli kariery zawodowej. Absolwenci otrzymują dyplom uczelni polskiej (Uniwersytetu Szczecińskiego) w języku angielskim potwierdzający nadanie tytułu MBA oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Wraz z ukończeniem studiów MBA i otrzymaniem świadectwa Absolwenci nabywają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).