Praca dyplomowa

Praca dyplomowa MBA jest opracowana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora.

Praca podlega recenzjom oraz stanowi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu dyplomowego. Recenzentami pracy są:

  • promotor,
  • jeden recenzent spoza Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wybrane prace dyplomowe MBA podlegają ocenie systemem „Plagiat”.

Problematyka pracy dyplomowej musi pokrywać się ze specyfiką Studium MBA. Preferowane jest, aby praca związana była również z zawodem wykonywanym przez studenta.

Praca dyplomowa może mieć charakter:

  1. badawczy, np. wykrywanie zależności ekonomicznych w przedsiębiorstwie, badania empiryczne oparte na aktualnie zebranych danych;
  2. projektowy, np. wykrywanie  nowych  rozwiązań  praktycznych,  projekt  wdrożeniowy, projekcja ekonomiczno-finansowa.

Praca dyplomowa powinna mieć objętość od 40 do 60 stron. Praca nie może liczyć mniej niż trzy rozdziały (nie licząc wstępu i zakończenia). Należy zachować objętościowe proporcje między kolejnymi rozdziałami.

Tekst pracy dyplomowej musi być spójny merytorycznie. Kolejne opisywane zagadnienia lub wątki powinny wyraźnie wiązać się ze sobą.

Pracę dyplomową należy złożyć w Sekretariacie Studium MBA na co najmniej tydzień przed wyznaczonym terminem obrony. Praca powinna być wydrukowana dwustronnie, klejona i oprawiona w twardej oprawie (na oprawie muszą znajdować się: imię i nazwisko autora, tytuł pracy dyplomowej, numer edycji oraz rok, w którym następuje obrona).

Praca składana do Sekretariatu powinna zawierać podpisy na oświadczeniach.

Obrona pracy dyplomowej MBA

Warunkiem przystąpienia do obrony pracy dyplomowej jest:

  1. uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich modułów realizowanych na MBA US.
  2. uiszczenie wszystkich opłat za Podyplomowe Studium MBA US.
  3. złożenie egzemplarza pracy dyplomowej, jednego w formie tradycyjnej (druk dwustronny) w Sekretariacie Studium MBA oraz drugiego  w formie elektronicznej na płycie CD w celu sprawdzenia pracy przez system antyplagiatowy.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być złożone nie później niż 14 dni przed obroną.

Niezłożenie w/w. dokumentów skutkuje niemożliwością przystąpienia do obrony pracy dyplomowej.

Egzamin dyplomowy winien odbyć się nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.

Pytania obowiązujące na egzaminie dyplomowym dotyczą bezpośrednio tematyki pracy napisanej przez studenta MBA. Podczas obrony studentowi zadawane są trzy pytania główne: jedno od promotora pracy, jedno od recenzenta pracy oraz jedno od trzeciego członka komisji egzaminacyjnej.

Biblioteka MBA US

Każdy słuchacz Podyplomowego Studium MBA ma możliwość skorzystania z Biblioteki MBA US. Biblioteka wyposażona jest w książki podzielone zgodnie z modułami realizowanymi na Studium MBA.

Ponadto, każdy słuchacz MBA ma także możliwość skorzystania z zasobów bibliotecznych Biblioteki Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US. Więcej informacji o bibliotece Kampusowej Mickiewicza znajdą Państwo na stronie internetowej biblioteki.

Materiały dla studentów

Controlling i rachunkowość zarządcza

Ekonomika biznesu

Gry strategiczne

Marketing

Metody ilościowe w ekonomii

Prawo gospodarcze

Business intelligence

Zachowania organizacyjne

Zarządzanie finansami

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie projektami

Zarządzanie zasobami ludzkimi